Fer música a l’ESO

Fer música a l’ESO

La matèria de música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:
1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i personal.
2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica.
3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.
4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal.
5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, al centre o a la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú.
6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.
7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.
8. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.
9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.
10. Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musicals com a fonts de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.

 

Photographs of the dance dramas of Margaret Barr, 1930s-1980s
The strange children
By Ivan Ive & Margaret Barr

 

Photographs of the dance dramas of Margaret Barr, 1930s-1980s

Share this post

Comment (1)

  • Iris

    The Axis of Awesome, 4 Chords: really good stuff!

    26 agost, 2013 at 12:39

Deixa un comentari